Spaľovací automat F-KDSA

 • Použitie

 • Spaľovací automat F-KDSA je vhodný pre plnoautomatické uvedenie do prevádzky a kon­trolu jednostupňových, viacstupňových alebo plynulo regulovateľných olejových, plynových alebo kombinovaných olejových a plynových dúchadlových horákov so zapaľovačmi. V závislosti od prevedenia horáka je zapaľo­vanie možné buď prostredníctvom zapaľovacieho horáka alebo priamym zapaľovaním a kontrolou zapaľovacích sviečok. Zapaľovači plameň je zahrnutý do kontroly plameňa. Súčasťou riadiaceho programu pri plynovej pre­vádzke je automatická kontrola tesnosti palivových ventilov.Automat riadi motor horáka a dúchadla, ventilá­tor spalín, servomotor so vzduchovými klapka­mi, zapaľovači transformátor, ventily zapaľo­vacích látok a paliva.Má pripojenia pre prepínač voľby druhu pre­vádzky, diaľkové ovládanie odblokovacie tlačid­lo, hlásič poruchy plameňa, všeobecné a palivové bezpečnostné slučky a externé vypnu­tie v prípade poruchy. Okrem toho sú k dis­pozícii hlásenia Horák spaľuje, Bezpečnostná slučka uzavretá, Pripravený na spaľovanie, Koniec prevzdušňovania a Porucha. Na želanie môže byť pripojená schéma priebehu funkcií FAS.F-KDSA zodpovedá normám pre olejové a ply­nové dúchadlové horáky s ľubovoľne veľkým prietokom. Podľa DIN EN 230 a DIN EN 298 je prípustný pre prerušovanú prevádzku a pre tr­valú prevádzku.
 • Má skúšobnú a kontrolnú značku podľa DIN, skúšobnú značku DIN - DVGW a osvedčenie o skúške konštrukčného vzoru EG podľa smer­nice pre plynové prístroje (90/396/EWG). Pre použitie na lodiach má skúšku konštrukčného vzoru podľa smerníc Germanische Lloyd (GL). Všetky konštrukčné časti sú zahrnuté do samokontroly počas spínacieho postupu, ktorú vyžaduje DIN EN 230 a DIN EN 298. Elektronické konštrukčné časti pre časové zadávanie programu, ukladanie chýb do pamäte, kontrolu tesnosti a kontrolu programu sú montované spolu s riadiacimi relé, svorkovni-cami a potenciometrami na pevne zabu­dovaných doskách plošných spojov v jednom telese. Teleso je určené pre zabudovanie do rozvodnej skrine, spínacej skrinky, spínacích pultov alebo pre montáž na montážnych platniach a ochranných konštrukciách v elektrických pre­vádzkových priestoroch.
 • Funkčné znaky F-KDSA

 • Olejová, plynová alebo kombinovaná ole­jová a plynová prevádzka
 • Povolenie podľa DIN EN 230 a DIN EN 298, CE-identifikačné číslo podľa smernice pre plynové zariadenia, povolenie GL
 • 72- hodinová prevádzka bez dozoru podľa TRD 604 List 1 a List 2, Odsek 5.4.
 • Zapaľovanie prostredníctvom zapaľova-cieho horáka alebo priamym zapaľovaním s kontrolou zapaľovacích sviečok je možné pri zodpovedajúcom vyhotovení horáka
 • Jednotlivo integrované bezpečnostné slučky s prípojnými svorkami pre bezpečnostné prvky "Všeobecne", "Olej" a "Plyn"
 • Integrovaná kontrola snímača tlaku pre spaľovací vzduch
 • Integrovaná časová kontrola pre spúšťanie programu
 • Nastaviteľný čas prevzdušňovania
 • Plnoautomatické riadenie servopohonu počas prevzdušňovania
 • Ľubovoľný prevádzkový čas servopo­honu
 • Ukladanie zhromaždených porúch do pamäte
 • Integrované automatické zariadenie na kontrolu tesnosti pre plynové ventily
 • Umožňuje externé vypnutie v prípade poruchy
 • Samokontrola
 • Vďaka konštruktívnemu zhotoveniu riade­nia a existujúcim možnostiam nastavova­nia je automat vhodný takmer pre každý prípad použitia
 • Pripojenia pomocou konektorov

 • Technické údaje

 • Registrácie a skúšky konštrukčných vzorov:
 • Skúšobná a kontrolná značka podľa DIN EN 230 - DIN 5F086/95
 • Skúšobná značka DIN-DVGW podľa DIN EN 298-DIN-DVGW 96.02ÍSE
 • Osvedčenie o skúške konštrukčného vzoru EG podľa smernice pre plynové prístroje (90/396/EWG)-CE-0085AR0247
 • Skúška konštrukčného vzoru podľa Germanische Lloyd (GL) pre lode
 • Tepelné zaťaženie pri zapaľovaní' (pri plynovej prevádzke): ≤ 8% najväčšieho menovitého zaťaženia plynového horáka
  Tepelné zaťaženie pri štarte (pri plynovej prevádzke): ≤ 50% nastaveného tepelného zaťaženia plynového horáka
  Sieťové napätie:  230 V, tolerancia: +10% / -15%
  Čas premostenia výpadku napájania zo siete: 20 ms
  Sieťová frekvencia: 50/60 Hz
  Predradená poistka: ≤ 2 A
  Vlastná spotreba: olejová prevádzka ≤20 VA, plynová prevádzka ≤ 30 VA
  Bezpečnostný čas - rozbeh: olejová prevádzka: zapaľovací plameň: 7,5 s, hlavný plameň: 4,5 s, plynová prevádzka: zapaľovací plameň: 5,5 s, hlavný plameň: 2,5 s
  Čas prevzdušnenia: nastaviteľný 50 ...120 s (nastavenie z výroby: 50 s)
  Čas kontroly programu: nastaviteľný: žiaden, 5 ...40 min (nastavenie z výroby: 10 min) 
  Prípustná teplota prostredia: 0°C až 60°C
  Spôsob istenia: IP20
  Hmotnosť: 1.800 g
  Rozmery: 300  x 166  x 96 (d x š x v v mm)