Regulátor výkonu RSE-P II pre priemyselné horáky

 • Spaľovacie technické procesy sa už dnes neza­obídu bez použitia vysokovýkonného kompakt­ného regulátora.Aby sme vyhoveli stále rastúcim požiadavkám, odporúčame používať regulátor výkonu SAACKE RSE-P II.Vývoj regulátora výkonu RSE-P II ovplyvnila dl­horočná skúsenosť s prístrojmi na riadenie horákov na báze mikroprocesorov . Vďaka jeho flexibilnosti je vhodný na zabu­dovanie jednoduchých regulačných okruhov ako aj na riešenie regulačných technicky náročných úloh.Regulátor RSE-P II pracuje s digitálnym PID regulačným algoritmom. Vstupy a výstupy môžu byť umiestnené ľubovoľne. Všetky parametre je možné meniť pomocou 6 obslužných tlačidiel. Operátora vedú pocho­piteľné dekódované návody na dobre os­vetlenom dvojriadkovom displeji pomocou setup menu.Okrem toho informuje užívateľa o dôležitých informáciách o stave relé a druhu prevádzky 6 LED diód, integrovaných do čelnej fólie. Na obidva analógové vstupy je možné pripojiť signály prúdu a napätia, Pt100 a diaľkový vysielač odporu. Pre prípravu nameraných hod­nôt sú k dispozícii rôzne metódy, napr. filtre, odmocnina, krivky oporných bodov, korekcia nameraných hodnôt. Porucha prevodníka nameraných hodnôt sa môže podľa potreby vy­hodnotiť.Za účelom prepínania medzi požadovanou hodnotou, druhom prevádzky, údajmi o para­metroch atď. má užívateľ k dispozícii 3 ďalšie binárne vstupy.Pre výstup regulátora sa môže užívateľ rozhod­núť medzi trojkrokovým výstupom s relé - kon­taktmi a medzi analógovým výstupom s rozsa­hom 0(4) až 20 mA. Ak analógový výstup nebude použitý ako nastavovaná veličina, môžu byť vydané ľubovoľné iné signály ako sú požadovaná hodnota, skutočná hodnota, regu­lačná diferencia. Okrem toho sú k dispozícii 2 relé, ktoré môžu signalizovať alarmy, hraničné hodnoty alebo iné stavy nezávisle od zadávania parametrov.Regulátor má v základnom vybavení rozhranie RS232, preto je vhodný na pripojenie na priemyselné BUS systémy. Sériovo je pod­porovaný protokol MODBUS. Podľa výberu je možné pripojenie na PROFIBUS DP a CAN BUS.
  K dispozícii je podľa výberu komfortný obslužný softvér pre Windows 95, 98 a NT. Samozrejme je možné aj kompletné diaľkové ovládanie regulátora a kontrola procesu pomo­cou modemu.
 • Vlastnosti

 • použiteľný pre rôzne regulačné úlohy, napr. regulovanie výkonu horáka, regulo­vanie tlaku v spaľovacom priestore, regulovanie súčasného chodu atď.
 • napájacie napätie 24 V DC alebo 230 V AC
 • veľký LCD displej osvetlený na pozadí
 • zobrazenie fyzikálnej jednotky v LCDmenu vo forme dekódovaného textu
 • 2 analógové vstupy pre prúd, napätie, Pt100 a diaľkový vysielač odporu
 • 3 binárne vstupy na prepínanie medzi požadovanou hodnotou, údajmi o para­metroch, samočinnou prevádzkou, bezpečnostnou prevádzkou, atď.
 • 2 relé pre hraničné hodnoty, alarmy, poruchy prevodníka nameraných hodnôt
 • 13-polohové relé - výstup obsiahnutý v základnej verzii
 • 1 analógový výstup obsiahnutý v základ­nej verzii
 • k dispozícii je 24 V DC pre externé napájanie 2-drôtových prevodníkov nameraných hodnôt na regulátore - aj pri verzii 230 V AC
 • rozhranie RS232 aj v základnej verzii komunikácia: MODBUS, PROFIBUS DP, CAN
 • je možné dostať komfortný obslužný soft­vér pre Windows 95, 98 a NT
 • k dispozícii je diaľkové ovládanie a kon­trola procesu pomocou telefonického pripojenia cez modem

Technické údaje

 • Čelná strana regulátora

 • Čelná fólia: polyester
  Zobrazenie: LCD displej s osvetlením pozadia 2x16 znakov, teplotná kompenzácia -20 až +70°C
  Stav LED: 6 LED
  Klávesnica: 6 tlačidiel
 •  
 • Andre tiscing Prostredie / montáž commodions -demo-

 • Napájacie napätie: 24 V DC alebo 230 V AC / cca 6 W
  Teplota prostredia: 0 - 60°C (-25 až +70°C pri doprave a skladovaní)
  Poloha montáže: ľubovoľná
  Spôsob montáže: do dverí spínacej skrine, na pult
  Rozmery (š x v x h): 96 x 96 x 140 mm
  Hmotnosť: 0,80 kg
  Farba: čelo: sivá, teleso: čierna
  Spôsob istenia: čelo IP 54 montáž IP 20
 •  
 • Vstupy

 • Analógové vstupy: 2 vstupy 0(4) - 20 mA, 0(2) - 10 V, Pt100, diaľkový vysielač odporu 130 ohm - 5 kohm
  Binárne vstupy: 3 vstupy 24 V DC (napájanie je možné pomocou napájania prevodníka nameraných hodnôt) 
 •  
 • Výstupy

 • Analógové výstupy: 1 výstup 0(4) - 20 mA
  Relé-výstupy: 4 relé 250 V AC / 5 A 1250 VA príp. 125 V DC / 5 A (pri omickom zaťažení), zabudovaný prvok RC 4,7 nF / 4,75 kohm, skúšobné napätie cievka - kontakt: 3000 V, materiál AgCdO
 •  
 • Rozhrania

 • Sériové rozhranie: 1 rozhranie RS232 (zadávanie parametrov, väzba BUS)
 •  
 • Iné výstupy

 • Napájanie prevodníka nameraných hodnôt: 1 výstup 24 V DC / max. 50 mA
  Zdroje konštantného prúdu: 2 výstupy 1 mA
 •  
 • Regulátory

 • Algoritmus: digitálny PID algoritmus
  Perióda vzorkovania: <100 ms (priemerne cca 50 ms)
  Zadávanie parametrov: pomocou obslužného menu alebo softvéru pre diaľkové ovládanie cez PC
  Dátová pamäť: EEPROM pre parametre
  Zálohovanie dát: 16 bit CRC kontrolný súhrn pre EEPROM