Prehľad


Rozvodne

 • Riadiace a spínacie zariadenia zabezpečujú prevádzkové ovlá­danie spaľovacieho zariadenia. SAACKE ich navrhuje a vyrába na základe konkrétnych požiadaviek prevádzky a zákazníka. Všetky riadiace a spínacie zariadenia sú montované na montážnej doske a môžu byť integrované aj do existujúcich velínov.
 •  
   

Predhrievač

 • Predhrievačom SAACKE dosiah­ne viskozita vykurovacieho oleja hodnotu potrebnú na rozprašova­nie. Vyhrievanie môže byť uskutočňované alternatívne parou, horúcou vodou, olejom alebo elektricky. Pri dodávke sú zohľadňované požiadavky zákaz­níka.
 •  
   

Spaľovací automat

 • Spaľovací automat je podstatnou súčasťou spaľovacieho zariade­nia. Je to samokontrolovateľný, priestorovo úsporný kompaktný prístroj s elektronickým časova­ním a reléovými výstupmi. Automat priamo riadi zapaľovanie a bezpečnostné uzavieracie ventily.Vyhovuje normám a predpisom: DIN EN230, DIN EN298, EG -Smernica pre plynové spotrebiče a TRD604 pre nepretržitú prevádzku.Automat má integrovanú kontrolu tesnosti plynových ventilov.
 •  
   

Integrovaný riadiaci systém

 • Integrovaný riadiaci systém IRS je univerzálny mikroprocesorový sys­tém s ľahko čitateľným osvetleným znakovým displejom veľkosti 2x16 znakov. IRS nachádza použitie napr. ako riadiaci systém prvej hodnoty a systém hlásení o prevádzke ako aj sekvenčný obvod kotla.Systém sa obsluhuje pomocou menu.Komunikačný jazyk a textové reťazce ľubovoľnej dĺžky sú navr­hované s prihliadnutím k špecifi­kám zariadenia. IRS je ideálnym doplnením spaľovacích automa­tov SAACKE.
 •  
   

Regulácia O2

 • Regulačné zariadenie O2, riade­né mikroprocesorom, zaručuje, aby spaľovací proces prebiehal pri všetkých vykurovacích médiách s najvhodnejším množstvom spaľovaného vzdu­chu. Údaje o spaľovacom pomere paliva a vzduchu sú bezprostred­ne analyzované a sú regulované zmenou tlaku paliva. Tým regulačné zariadenie O2 SAACKE optimalizuje efektívnosť spaľo­vacieho zariadenia, znižuje zaťaženie životného prostredia a napomáha znižovaniu energe­tických nákladov.
 •  
   

Plynové armatúry a regulačné sústavy

 • Modulárne zloženie plynových armatúr a regulačných sústav umožňuje individuálne prispôso­benie konkrétnym prevádzkovým pomerom.Obsahuje kontrolu tesnosti a je preverované DVGW. Dodávka je schopná okamžitého pripojenia, čím sa dosahujú krátke montážne časy.  
 •  
   

Čerpadlová filtračná jednotka 

 • Dvojité čerpadlo:
  od 238 l/h do 56000 l/h pri 4 bar
  Jednoduché čerpadlo:
  od 238 l/h do 74000 l/h pri 4 bar
  Koncepcia SAACKE s dvomi čerpadlami vykurovacieho oleja, filtrami a prepínacím zariadením zabezpečuje neprerušovanú trvalú prevádzku aj pri údržbe druhého čerpadla, čím zabraňuje nepotrebným prestojom.
 •  
   

Spaľovacie komory 1 MW - 50 MW

 • Spaľovacie komory SAACKE s horákmi SKV všetkých výkonov sa vyžívajú na výrobu horúcich plynov na sušenie, na znovuza-hrievanie spalín v čističkách spalín, na spaľovanie zvláštnych horľavín a na likvidáciu škodlivín.
 •  
   

Regulácia otáčok

 • Regulácia otáčok SAACKE dúchadiel spaľovacieho vzduchu umožňuje optimálne prispôso­benie výkonu prevádzke výrob-níka tepla. Keďže SAACKE -systém rotačného rozprašovania pracuje bez zvýšenia tlaku zmiešaného vzduchu v oblasti čiastočného zaťaženia, je možné energeticky úsporné použitie frekvenčné riadených dúchadiel spaľovacieho vzduchu s regulá­ciou otáčok. Optimálne prispôso­benie výkonu stavu prevádzky výrobníka tepla môže viesť až k 70% úspore energie.
 •  
   

Systém riadenia procesu Sentinel AM

 • Precízna kontrola a presné riadenie sú bezpodmienečnými predpokladmi pre efektívny manažment každého moderného priemyselného procesu. To v rov­nakej miere platí pre výrobu ako takú ako aj pre výrobu energie. Sentinel nahrádza spínacie zaria­denia bežných druhov inteli­gentnými meracími, riadiacimi a regulačnými jednotkami.Centrálny vysokovýkonný počítač vyhodnocuje zaznamenané údaje a ponúka užívateľovi možnosť priameho zásahu do procesu výroby energie.
  Modulárne zostavený systém riadenia procesu Sentinel AM s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa potreby preberá početné ovládacie funkcie zariadenia, ktoré by vyžadovali buď manuálne zásahy alebo obstaranie drahých ovládacích systémov.
 •  
   

Znižovanie NOx selektívnou nekatalytickou redukciou SNR

 • Tento postup, ktorý pre trojťahové kotle špeciálne vyvinula a uviedla do prevádzky firma SAACKE, umožňuje cielenú nekatalytickú redukciu NOx v odpadových plynoch. Týmto je aj v zmysle odporučení TA - Luft 86' ďalej možné používať výhodné palivo "ťažký olej".
  Oxidy dusíka (všeobecne NOx), vznikajúce počas procesu spaľo­vania, reagujú pritom v rámci určitého teplotného rozmedzia s vhodným redukčným prostried­kom (napr. NH3, močovina) na dusík, kyslík a vodnú paru.
 •  
   

Ekonomizér

 • Táto koncepcia spätného získavania tepla je podstatnou časťou úspory energie a patrí k modernému zariadeniu plyno­vého vykurovania. SAACKE - engineering má záujem aj tu o nájdenie riešenia pre každého zákazníka pri zohľadnení miestnych pomerov ako aj zadaných prevádzkových parametrov. Spätné získavanie tepla znamená úsporu nákladov na palivá.
 •