Príslušenstvo


Rozvodne

 • Riadiace a spínacie zariadenia zabezpečujú prevádzkové ovlá­danie spaľovacieho zariadenia. SAACKE ich navrhuje a vyrába na základe konkrétnych požiadaviek prevádzky a zákazníka. Všetky riadiace a spínacie zariadenia sú montované na montážnej doske a môžu byť integrované aj do existujúcich velínov.
 •  
   

Predhrievač

 • Predhrievačom SAACKE dosiah­ne viskozita vykurovacieho oleja hodnotu potrebnú na rozprašova­nie. Vyhrievanie môže byť uskutočňované alternatívne parou, horúcou vodou, olejom alebo elektricky. Pri dodávke sú zohľadňované požiadavky zákaz­níka.
 •  
   

Spaľovací automat

 • Spaľovací automat je podstatnou súčasťou spaľovacieho zariade­nia. Je to samokontrolovateľný, priestorovo úsporný kompaktný prístroj s elektronickým časova­ním a reléovými výstupmi. Automat priamo riadi zapaľovanie a bezpečnostné uzavieracie ventily.Vyhovuje normám a predpisom: DIN EN230, DIN EN298, EG -Smernica pre plynové spotrebiče a TRD604 pre nepretržitú prevádzku.Automat má integrovanú kontrolu tesnosti plynových ventilov.
 •  
   

Integrovaný riadiaci systém

 • Integrovaný riadiaci systém IRS je univerzálny mikroprocesorový sys­tém s ľahko čitateľným osvetleným znakovým displejom veľkosti 2x16 znakov. IRS nachádza použitie napr. ako riadiaci systém prvej hodnoty a systém hlásení o prevádzke ako aj sekvenčný obvod kotla.Systém sa obsluhuje pomocou menu.Komunikačný jazyk a textové reťazce ľubovoľnej dĺžky sú navr­hované s prihliadnutím k špecifi­kám zariadenia. IRS je ideálnym doplnením spaľovacích automa­tov SAACKE.
 •  
   

Regulácia O2

 • Regulačné zariadenie O2, riade­né mikroprocesorom, zaručuje, aby spaľovací proces prebiehal pri všetkých vykurovacích médiách s najvhodnejším množstvom spaľovaného vzdu­chu. Údaje o spaľovacom pomere paliva a vzduchu sú bezprostred­ne analyzované a sú regulované zmenou tlaku paliva. Tým regulačné zariadenie O2 SAACKE optimalizuje efektívnosť spaľo­vacieho zariadenia, znižuje zaťaženie životného prostredia a napomáha znižovaniu energe­tických nákladov.
 •  
   
 

Plynové armatúry a regulačné sústavy

 • Modulárne zloženie plynových armatúr a regulačných sústav umožňuje individuálne prispôso­benie konkrétnym prevádzkovým pomerom.Obsahuje kontrolu tesnosti a je preverované DVGW. Dodávka je schopná okamžitého pripojenia, čím sa dosahujú krátke montážne časy.  
 •